Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

FloydTheBarber
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viaspaceships spaceships
FloydTheBarber
FloydTheBarber
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
— znalezione
FloydTheBarber
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viamahsheed mahsheed
FloydTheBarber
Nie zawsze dostajesz to, czego pragniesz, Bóg jednak zawsze daje ci to, czego potrzebujesz.
— Elisabeth Kubler- Ross " Koło życia. Rozważania o życiu i śmierci"
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viamahsheed mahsheed

July 01 2015

FloydTheBarber
2963 dc39 500
This guy's business card is better than yours.
Reposted fromckisback ckisback viairmelin irmelin
FloydTheBarber
6330 e973 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
FloydTheBarber
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viairmelin irmelin
FloydTheBarber
FloydTheBarber
5512 a22e 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viairmelin irmelin
FloydTheBarber
0702 ff21
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
FloydTheBarber

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
FloydTheBarber
FloydTheBarber
3197 98e2 500

 Best Setlist eva
Reposted fromEllivnod Ellivnod vianoisetales noisetales
FloydTheBarber
one of the most valuable vinyl records

June 28 2015

FloydTheBarber
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viamahsheed mahsheed
FloydTheBarber
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viamahsheed mahsheed
FloydTheBarber
5421 0333 500
FloydTheBarber

The Last Bookstore, Los Angeles, California
FloydTheBarber
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viachlodnawdowa chlodnawdowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl